• Funcions d`un Administrador de Finques col.legiat?

GESTIONAR BÉNS IMMOBLES Gestionar els bens immobles amb criteris Professionals, conscient del seu valor com a bé d'inversió i estalvi. Conscient que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat transmès de generació en generació, gestiona i actualitza les rendes, els seus cobraments i pagaments. Fa les liquidacions corresponents i el seguiment d'impagats i morosos.

MITJANCER Entre propietaris i llogaters; entre propietaris i administracions públiques; i entre els mateixos propietaris en els casos de les COMUNITATS.

APLICAR LA LEGISLACIÓ Interpretar i aplicar la legislació vigent intentant unificar criteris per evitar litigis.

CONSERVAR I MILLORAR LA PROPIETAT S'ocupa de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, cercant la seva millora constantment.

RESOLDRE PROBLEMES Cerca la solució tant dels petits problemes com dels grans d'una manera ràpida i eficaç.

ASSESSORAR I REPRESENTAR Assessora sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant de tercers ( llogaters , administració pública, comunitats).

COMUNITATS DE PROPIETARIS Assessorant-les en el compliment de la normativa legal , aconsellant-les en les seves decisions, vetllant el bon funcionament de la Comunitat i donant compliment als acords de les juntes.Torna